Regulamin

REGULAMIN

Sklep Internetowy moja-posciel.eu dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. moja-posciel.eu
3. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma PHU ELMAKS , LIPOWA 5, 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA,
NIP 6631238056
4. Sprzedaż produktów prowadzona jest za pośrednictwem sieci Internet.
5. Definicje określone w niniejszym Regulaminie oznaczają:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
PRODUKT – towary prezentowane w Sklepie Internetowym.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT – osoba fizyczna w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dokonującą ze Sprzedawcą umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
SKLEP INTERNETOWY / SPRZEDAWCA – moja-posciel.eu
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy moja-posciel.eu , a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
§2

1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez –
a. Sklep internetowy moja-posciel.eu
b. telefonicznie: 795 406 906 lub 792 338 352
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców (Klientów nie będących Konsumentami) korzystających ze Sklepu Internetowego.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel Sklepu internetowego. Dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym nazwa sklepu są gromadzone i przetwarzane z godnie z ustawa z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2002r.nr.101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
4. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć Formularz zamówienia usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi nie będącemu Konsumentem stosownego oświadczenia.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§3

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.
2. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki (cena brutto). O łącznej cenie wraz z podatkami produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
§4

1. Należność za zamówiony towar Klient może regulować przy odbiorze przesyłki lub przelewem (przedpłata) na konto Sprzedawcy o numerze: PL 93 1050 1461 1000 0092 0684 7536
2. Na poleceniu przelewu należy podać numer i datę zamówienia, nazwę Klient i jego adres.
3. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie.
4. W przypadku płatności przy odbiorze Klient ureguluje należność gotówką po dostarczeniu towar.
5. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
§5

1. Przy zamówieniach o wartość 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) koszt przesyłki pokrywa Sklep internetowy.
2. Zamówiony towar jest wysyłany jest za pośrednictwem Firm kurierskich lub Poczty Polskiej.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 792 338 352

REKLAMACJA PRODUKTU
§6

1. Sprzedawca jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
3. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztowa na adres Sprzedawcy wraz ze wskazaniem ujawnionych wad (reklamacja).
4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
5. Sklep internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca nie zwłocznie po otrzymanie przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Towar zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już nie możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie Produkty.
6. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć fakturę oraz opis przyczynę reklamacji.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§7

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres Sprzedawcy: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@moja-posciel.eu
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.

2. Przed zwróceniem naszych produktów,należy wysłać w formie elektronicznej pismo potwierdzające zwrot produktu na pocztę sklep@moja-posciel.eu w celu dokładnych ustaleń
3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§8

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.